news&activities

ประกาศข่าวสาร

คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาฯ Previous Next เมื่อวันที23 กันยายนที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้จัดการแข่งขันฝึกทักษะของนักศึกษาปีที่1 รุ่นที่22 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข่าร่วมการแข่งขันวิชาชีพอาชีวศึกษา...

คัดเลือกตัวแทนนักศึกษา

สัมมนาเตรียนมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน Previous Next ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน รุ่นที่22 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่23...

สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน รุ่นที่22

อบรมเครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ Previous Next วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ตลอดเดือนกันยายน อ.ชาญชัย ศรีภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้จัดการอบรม "เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ'' ให้กับนักศึกษาระดับชั้นปวส.1...

อบรมเครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ