news&activities

ประกาศข่าวสาร

กำหนดวันรับใบแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ฉบับสมบูรณ์ และใบประกาศนียบัตร นักศึกษารุ่นที่ 22 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

กำหนดวันรับใบแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ฉบับสมบูรณ์ และใบประกาศนียบัตร นักศึกษารุ่นที่ 22 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

แจ้งการโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหายและคืนเงินค่าธรรมเนียมอื่นเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับ นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 22 (รอบที่ 1) และแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบตอบรับ...

แจ้งการโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหายและคืนเงินค่าธรรมเนียมอื่นเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับ นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 22 (รอบที่ 1) และแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบตอบรับ

กำหนดวันรับใบแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ฉบับสมบูรณ์ และใบประกาศนียบัตร นักศึกษารุ่นที่ 22 ดาวโหลดเอกสารมอบอำนาจ

กำหนดวันรับใบแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ฉบับสมบูรณ์ และใบประกาศนียบัตร นักศึกษารุ่นที่ 22

การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหายและคืนเงินค่าธรรมเนียมอื่นเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับนักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 22 ดาวน์โหลดเอกสาร

การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหายและคืนเงินค่าธรรมเนียมอื่นเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับนักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 22

แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 รุ่นที่ 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564​ ปวส.1...

แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 รุ่นที่ 23 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการแข่งขัน    ...

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา