แจ้งการโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหายและคืนเงินค่าธรรมเนียมอื่นเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับ นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 22 (รอบที่ 1) และแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบตอบรับ

แจ้งการโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหายและคืนเงินค่าธรรมเนียมอื่นเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับ นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 22 (รอบที่ 1) และแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบตอบรับ

          การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหายและคืนเงินค่าธรรมเนียมอื่นเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จำนวนเงิน 1,900 บาท สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 22 ที่ส่งแบบตอบรับ (รอบที่ 1)  จำนวนทั้งสิ้น 189 คน นั้น ทางฝ่ายบัญชีและการเงินจะโอนเงินคืนให้ ในวันที่ 26 เม.ย.63 นี้
            และเนื่องจากฝ่ายบัญชีและการเงินจะทำการโอนเงินคืนค่าประกันฯ ในรอบที่ 2 (รอบสุดท้าย) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวนทั้งสิ้น 23 คน (รายชื่อตามเอกสารแนบ) ทางฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอแจ้งกำหนดการในการส่งแบบตอบรับฯ ภายในวันที่ 26 เม.ย.63 (แบบตอบรับตามเอกสารแนบ) หากท่านผู้ปกครองไม่ส่งแบบตอบรับพร้อมเอกสารแนบ ภายในวัน เวลา  ที่กำหนด วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงิน