คุณนคร ลภนโชติ และคณะกรรมการเข้ามาทำการตรวจสอบสถานศึกษาปลอดภัย