Skip to toolbar

คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า