แจ้งวันที่การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย สำหรับนักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 21 และแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบตอบรับ

เรียน    ท่านผู้ปกครอง (นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 21)

        การคืนเงินค่าประกันความเสียหาย 1,000 บาท สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 21 ที่ส่งแบบตอบรับ (รอบแรก)  จำนวนทั้งสิ้น 216 คน นั้น ทางฝ่ายบัญชีและการเงินจะโอนเงินคืนให้ในวันที่ 27 เม.ย.63 นี้ค่ะและเนื่องจากฝ่ายบัญชีและการเงินจะทำการโอนเงินคืนค่าประกันฯ ในรอบที่ 2 (รอบสุดท้าย) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวนทั้งสิ้น 21 คน (รายชื่อตามเอกสารแนบ) ทางฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอแจ้งกำหนดการในการส่งแบบตอบรับฯ ภายในวันที่ 8 พ.ค.63 พร้อมเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้
1. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ 1  ฉบับ  (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
       (หากไม่มีธนาคารกรุงเทพให้ใช้ธนาคารอื่นได้ ยกเว้น ธนาคารออมสิน, ธกส, ธอส)
2. สำเนาบัตรประชาชน 1  ฉบับ  (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
       โดยจะได้รับเงินภายในเดือน พ.ค.63 หากท่านผู้ปกครองไม่ส่งแบบตอบรับพร้อมเอกสารแนบภายในวัน เวลาที่กำหนด วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงินค่าประกันของเสียหาย