Toyota Mirai

           Toyota Mirai เป็นเครื่องยนต์ที่ทำงานด้วยระบบเซลล์เชื้อเพลิงโตโยต้า (Toyota Fuel Cell System TFCS) ที่ผสานการทำงานระบบเซลล์เชื้อเพลิงและนวัตกรรมไฮบริดด้วยกัน สามารถให้ระยะทางสูงสุดได้กว่า  483  กิโลเมตร และการเติมไฮโดรเจนใช้เวลาน้อยมากไม่ถึง 5 นาที

Message us