Skip to toolbar

จัดสอบรับรองมาตรฐานนักศึกษา รุ่นที่ 21

จัดสอบรับรองมาตรฐานนักศึกษา รุ่นที่21

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดการสอบรับรองมาตรฐานนักศึกษา สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ รุ่นที่21 ระหว่างวันที่ 2 -13 มีนาคม 2563 เป็นการสอบรับรองมาตรฐานผู้บริหารงานบริการ ระดับ1 สอบรับรองมาตรฐานพนักงานอะไหล่ระดับ Pro Part สอบมาตรฐานช่างเทคนิคระดับ 1 และสอบมาตรฐานช่างเช็คระยะฉับไว (EM) ให้กับนักศึกษาชั้น ปวส.2 สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์