การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย

ฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอแจ้งกำหนดการในการส่งแบบตอบรับ เรื่องการโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 พร้อมเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้

 1.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ 1  ฉบับ

 2.สำเนาบัตรประชาชน 1  ฉบับ

หากท่านผู้ปกครองไม่ส่งแบบตอบรับพร้อมเอกสารแนบภายในวัน เวลา ที่กำหนด วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงินค่าประกันของเสียหาย