อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ณ ห้องเรียน L302 อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา  โดยมี รศ.บรรจบ อรชร  ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตส่าหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี