การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหายจากวิทยาลัยฯ สำหรับ นักศึกษา รุ่นที่ 20

เอกสารของผู้ปกครองที่ต้องนำส่งฝ่ายบัญชีและการเงิน มีดังนี้
1.แบบตอบรับ (ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร)
2.สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ (พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
ผู้ปกครองสามารถมอบหมายให้นักศึกษานำส่งเอกสารได้ที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *