สำนักงานจัดหางานจังหวัด แนะแนวอาชีพ

           เมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา เวลา 14.30 น. ณ อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลโลกการศึกษา ข้อมูลโลกอาชีพสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ และเพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในระบบส่งเสริมการมีงานทำของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการแนะแนวอาชีพ ส่งเสริมอาชีพ ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และสามารถนำมาเป็นข้อมูลสนับสุนนเพื่อวิเคราะห์การวางแผนกำลังแรงงานการผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน