ยินดีต้อนรับคณะดูงาน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า โดยมีคุณมนัส ดาวมณี ประธานบริหารฯ คุณบุญมา หลิมเจริญ ผู้อำนวยการฯ และคณะครูวิทยาลัยฯ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จังหวัดนครนายก ทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคนครนายกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒยารูปแบบวิธีการสอนของครู เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีศักยภาพ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *