มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประจำปีการศึกษา 2562

สรุปผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 22-31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รุ่นทั่วไป (ชาย)

ชนะเลิศ  นายภานุเดช ธรรมนาม  

รองชนะเลิศอันดับ 1  นายวรรณชัย อิทธิภิญโญ  

รองชนะเลิศอันดับ 2  นายวรรณชัย อิทธิภิญโญ

รองชนะเลิศอันดับ 3  นายมนัสชัย เดชชัย

รุ่นทั่วไป (หญิง)

ชนะเลิศ  นางสาวศิรินญา ทองทูล

รองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวเนตรนิมิตร บุญโสม

รองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวสุนทรี บุญเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 3  นางสาวประภาศิริ คชเสน

รุ่นน้ำหนัก 80-100 กิโลกรัม

ชนะเลิศ  นายจิรภัทร มะโนธรรม

รองชนะเลิศอันดับ 1  นายพีรพัฒน์ ศิริชัยเจริญ

รองชนะเลิศอันดับ 2  นายราชศักดิ์ บุญมี

รองชนะเลิศอันดับ 3  นายสิริภูมิ สง่าเมือง

รุ่นน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป

ชนะเลิศ นายรวิช ดีปัญญา

รองชนะเลิศอันดับ 1  นายปกรณ์ ลิมประชัย

รองชนะเลิศอันดับ 2  นายกิตติศักดิ์ ทองวงศ์

รองชนะเลิศอันดับ 3  นายรวิช ดีปัญญา 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *