พัฒนาหลักสูตรรายวิชาระดับปริญญาตรี

พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีร่วมกับพระจอมเกล้า(บางมด)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรีเข้าร่วมจัดทำการพัฒน่ หลักสูตรรายวิชาระดับปริญญาตรีกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ในรายวิชา Measurement and Instrumentation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *