กิจกรรมอบรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

นักศึกษาปี 1 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
"จรรยาบรรณวิชาชีพ"
โดยมีวิทยากร อาจารย์สดใส รัตนวิบูลย์
เป็นผู้ให้ความรู้
การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ความรับผิดชอบ มาตรฐานของการให้บริการ ร่วมถึงให้เทคนิคการพูดการฟังให้ลูกค้าพึงพอใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *