คุณธรรม สร้างความรู้กับ TATC

โครงการอบรมสร้างความรู้ ก้าวสู่สถานศึกษาคุณธรรม

ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ห้อง Conference วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดการอบรมเชิงปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษาร่วมถึง นักศึกษาแกนนำสู่สถานศึกษาคุณธรรม โดยมี คุณดวงพร ราษฎร์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา , นางจิรดี ประยูรศิริ ครูชำนาญการพิเศษ , คุณอรุณี ขันทอง และพันส์พิสสา รัตนรุ่งเรือง ครูชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอความคิดเห็นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *