สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น นักศึกษาปี 2 (รุ่นที่ 21) JAPANESE PROGRAM TECHNICIAN GROUP

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นักศึกษาปีที่ 2 (รุ่นที่ 21) JAPANESE PROGRAM TECHNICIAN GROUP เข้าสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT-N5 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *