พิจารณาการจัดสรรเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้รับเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการจัดสรรให้กับนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การจัดสรรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง เป็นธรรมต่อนักศึกษา วิทยาลัยฯ จึงได้เชิญคุณเลอสรร สายวณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองนครเนื่องเขต เป็นคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าประชุมในการพิจารณาการจัดสรรเงินกองทุนดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *