แจ้งการส่งแบบตอบรับ ค่าประกันความเสียหาย ของนักศึกษารุ่นที่20 (รอบสุดท้าย)

ทางวิทยาลัยฯ แจ้งนักศึกษาท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร ให้ดาวน์โหลดเอกสารแบบตอบรับการโอนเงินคืน ค่าประกันความเสียหาย แล้วนำส่งคืนฝ่ายบัญชีและการเงิน ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เท่านั้น

***หากไม่นำส่งแบบตอบรับฯ วิทยาลัยฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินคืนดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *