อบรมหลักสูตร “การสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา”

คณะครู อาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายตามกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562 และมาตราฐานการอาชีวศึกษา และข้อกำหนดคุณภาพด้านการศึกษา โดย ดร.จุรินทร์ มิลินทสูต ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *