Skip to toolbar

โปรแกรมพิเศษภาษาญี่ปุ่น

เฉพาะนักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ เท่านั้น

เน้นการเรียนภาคปฏิบัติ โดยภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้จากงานจริงตามมาตรฐานญี่ปุ่น นักศึกษาเรียนภาษาญี่ปุ่นต้องผ่านในระดับ N3 และผ่านการทำงานจากศูนย์บริการจากประเทศไทย 1 ปี และที่สำคัญไม่มีภาระทางการทหาร และไม่มีโรคอันตราย

สนใจติดต่อสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ภมรวรรณ วัชระวิชย์ 092-2593-977 หรือ 038-092107