หลักสูตรเปิดสอน

หลักสูตรเปิดสอน

สาขาเทคนิคยานยนต์

ศึกษาเทคโนโลยีรถยนต์ รวมทั้งฝึกทักษะ
การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
ที่เป็นมาตรฐานของโตโยต้า

สาขาธุรกิจการบริการยานยนต์

ศึกษาเทคโนโลยีรถยนต์ หลักการบริหาร
และการบริการลูกค้า รวมทั้งฝึกทักษะ
การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์

สาขาเทคนิคการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

ศึกษาเทคโนโลยีด้านโครงสร้างตัวถังรถยนต์
วิทยาการด้านสีพ่นรถยนต์ รวมทั้งฝึก
ทักษะการซ่อมตัวถังรถยนต์