Skip to toolbar

ระเบียบการรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564

  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ขั้นตอนการสมัครเรียน
  • การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
  • ค่าบำรุงการศึกษา

1.สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาหรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.นักศึกษาชาย ไม่มีรอยสักและไม่เจาะหู นักศึกษาหญิง ไม่มีรอยสัก (อนุญาตให้เข้าศึกษา หากยินยอมแก้ไขปรับปรุง)
3.มีความประพฤติเรียบร้อย
4.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
5.มีความรักในวิชาชีพและงานบริการ
6.มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการ ในลักษณะเดียวกันมาแสดง
7.มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
8.มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป์นประมุข

ผู้สนใจที่จะศึกษาต่อ สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.สมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยฯ
1.1 ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 500 บาท โดยนำใบชำระเงินค่าสมัครสอบยื่นชำระที่ธนาคารกรุงเทพ (ทุกสาขา) ทั่วประเทศเท่านั้น (ทางวิทยาลัยฯของดรับเงินสด)  >>> ดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าสมัครสอบ <<<

1.2 เข้าสมัครเรียนได้ที่อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
1.3 กรอกข้อมูลผ่าน "ระบบรับสมัคร"
1.4 เอกสารประกอบการสมัครเรียน ประกอบด้วย
      1.4.1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
      1.4.2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้แก่ ใบนำฝากชำระเงินค่าสมัครสอบและชุดใบเสร็จรับเงิน (Slip) ที่ทาง ธนาคารออกให้
      1.4.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
      1.4.4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
      1.4.5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
      1.4.6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
      1.4.7. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม (Transcript) หรือ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
      1.4.8. สำเนาใบเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตร (Certificate) หรือใบรับรองอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
2.1 กรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.toyotacollege.ac.th เลือกเมนู “สมัครเรียน”
2.2 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและยืนยันการสมัครเรียน และสั่งพิมพ์เอกสารจากระบบรับสมัคร ดังนี้
      2.2.1  ชุดใบสมัคร 1 ใบ
      2.2.2 ใบชำระเงินค่าสมัคร 1 ใบ
2.3 นำใบชำระเงินค่าสมัครยื่นชำระที่ธนาคารกรุงเทพ (ทุกสาขา) ทั่วประเทศ จำนวนเงินค่าสมัคร 500 บาท  >>> ดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าสมัครสอบ <<<  โดยธนาคารจะให้หลักฐานการชำระเงิน 2 ส่วน ดังนี้
      2.3.1 ใบนำฝากชำระเงิน (ส่วนผู้ชำระเงิน)
      2.3.2 ชุดใบเสร็จรับเงิน (Slip) ที่ทางธนาคารออกให้
2.4 เอกสารประกอบการสมัครเรียน ประกอบด้วย
      2.4.1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
      2.4.2 หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้แก่ ใบนำฝากชำระเงินค่าสมัครสอบและชุดใบเสร็จรับเงิน (Slip) ที่ทางธนาคารออกให้
      2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
      2.4.4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
      2.4.5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
      2.4.6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
      2.4.7. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม (Transcript) หรือ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
      2.4.8. สำเนาใบเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตร (Certificate) หรือใบรับรองอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

วิทยาลัยฯ จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครโดยการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
- กรณีสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ทันทีในวันที่สมัคร โดยผู้สมัครเรียนจะต้องนำผู้ปกครองมาด้วยเพื่อเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์
- กรณีสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบรายชื่อและวันเวลาเข้าสอบคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ และวิทยาลัยฯ จะโทรศัพท์นัดหมายวันที่เข้าสอบ โดยผู้สมัครเรียนจะต้องนำผู้ปกครองมาด้วยเพื่อเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
- ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกให้นำเอกสารประกอบการสมัครเรียนเพื่อใช้ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
- กรณีสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ เตรียมเอกสารตามหัวข้อ 1.4
- กรณีสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เตรียมเอกสารตามหัวข้อ 2.4
- ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกและผู้ปกครองเข้าร่วมในการสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไปในวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

◆การแต่งกายของผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก
ชุดนักเรียน/นักศึกษา ของสถานศึกษาเดิม กรณี ผู้จบการศึกษาแล้ว เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
ผู้ชาย แต่งกายสุภาพ โดยสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงสีดำหรือสีกรมท่า รองเท้าหุ้มส้น 
ผู้หญิง
 แต่งกายสุภาพ โดยสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว กระโปรงสีดำหรือสีกรมท่า รองเท้าหุ้มส้น

การประกาศผลสอบคัดเลือก
วิทยาลัยฯ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน 20,000 บาททันที (ทางวิทยาลัยฯของดรับเงินสด) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯ

ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร

สาขางาน ค่าบำรุงการศึกษา เทอมที่ 1 ค่าบำรุงการศึกษา เทอมที่ 2 ค่าบำรุงการศึกษา เทอมที่ 3 ค่าบำรุงการศึกษา เทอมที่ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมค่าใช้จ่าย
เทคนิคยานยนต์
15,000
15,000
15,000
15,000
9,000
69,000
ธุรกิจการบริการยานยนต์
12,500
12,500
12,500
12,500
6,000
56,000
เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
15,000
15,000
15,000
15,000
6,000
66,000
*ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา

คุ้มค่ากว่าราคาที่คุณต้องจ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อ.วัชรีภรณ์ พงษ์ไชย โทร. 086-665-7255
อ.อันธิกา คล้ายจินดา โทร. 091-801-7999
อ.ทวีศักดิ์ ประนอมมิตร โทร. 095-725-1745

รับสมัครสอบคัดเลือก 3 สาขางาน

เทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ
ธุรกิจการบริการยานยนต์
เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
สาขางาน ชาย หญิง รวม
เทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ
205
15
220
ธุรกิจการบริการยานยนต์
5
35
40
เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
30
10
40
รวมทั้งสิ้น
240
60
300

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
(Toyota Automotive Technological College)
เลขที่ 25 หมู่ที่ 7 ถนนสุวินทวงศ์  ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Website:www.toyotacollege.ac.th
โทรศัพท์: (038)09 2102-2117
โทรสาร (Fax): (038) 09 2118