ระเบียบการรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564

ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 25 มิถุนายน 2564 (ก่อนเวลา 12.00 น.)

  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เอกสารประกอบการสมัครเรียน
  • ช่องทางการสมัครเรียน
  • การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

1.เพศชายหรือหญิง
2.สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาหรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3.มีความสนใจด้านยานยนต์สมัยใหม่
4.มีความประพฤติเรียบร้อย
5.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
6.มีความรักในวิชาชีพและงานบริการ
7.มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการ ในลักษณะเดียวกันมาแสดง
8.มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
9.มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เอกสารประกอบการสมัครเรียน ประกอบด้วย
1.ชุดใบสมัคร 1 ใบ โดยสั่งพิมพ์จากระบบรับสมัคร
2.ใบชำระเงินค่าสมัคร 1 ใบ โดยนำใบชำระเงินค่าสมัครยื่นชำระที่ธนาคารกรุงเทพ (ทุกสาขา) ทั่วประเทศ จำนวนเงินค่าสมัคร 500 บาท >>> ดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าสมัครสอบ <<<
3.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้แก่ ใบนำฝากชำระเงินค่าสมัครสอบและชุดใบเสร็จรับเงิน (Slip) ที่ทางธนาคารออกให้
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
7.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
8.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
9.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม (Transcript) หรือ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
10.สำเนาใบเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตร (Certificate) หรือใบรับรองอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้สนใจที่จะศึกษาต่อ สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1.สมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
ในวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทำการนัดหมายล่วงหน้า
อ.วัชรีภรณ์ พงษ์ไชย โทร.086-665-7255
อ.อันธิกา คล้ายจินดา โทร.091-801-7999
อ.ทวีศักดิ์ ประนอมมิตร โทร.095-725-1745

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
25 หมู่ 7 ถ.สุวินทวงศ์ กม.66
ต.คลองนครเนื่องเขต
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

2.สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.toyotacollege.ac.th

วิทยาลัยฯ จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครโดยการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1.กรณีสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ทันทีในวันที่สมัคร โดยผู้สมัครเรียนจะต้องนำผู้ปกครองมาด้วยเพื่อเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไปในวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2.กรณีสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ วิทยาลัยฯ จะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครผ่านทางโทรศัพท์ ไม่ต้องเดินทางมาที่วิทยาลัยฯ

การแต่งกายของผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก
ชุดนักเรียน/นักศึกษา ของสถานศึกษาเดิม กรณี ผู้จบการศึกษาแล้ว เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
ผู้ชาย แต่งกายสุภาพ โดยสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงสีดำหรือสีกรมท่า รองเท้าหุ้มส้น 
ผู้หญิง
 แต่งกายสุภาพ โดยสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว กระโปรงสีดำหรือสีกรมท่า รองเท้าหุ้มส้น

การประกาศผลสอบคัดเลือก
วิทยาลัยฯ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน 20,000 บาททันที (ทางวิทยาลัยฯ ของดรับเงินสด) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯ

รับสมัครสอบคัดเลือก 3 สาขางาน

เทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ
ธุรกิจการบริการยานยนต์
เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
สาขางาน จำนวน
เทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ
180
ธุรกิจการบริการยานยนต์
40
เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
80
รวมทั้งสิ้น
300

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
(Toyota Automotive Technological College)
เลขที่ 25 หมู่ที่ 7 ถนนสุวินทวงศ์  ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Website:www.toyotacollege.ac.th
โทรศัพท์: (038)09 2102-2117
โทรสาร (Fax): (038) 09 2118

Message us