ระเบียบการรับสมัคร

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี
สาขางาน เทคนิคยานยนต์ 320 คน
สาขางาน ธุรกิจการบริการยานยนต์ 60 คน
สาขางาน เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป
1.สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.นักศึกษาชาย ไม่มีรอยสัก ไม่เจาะหู และนักศึกษาหญิงไม่มีรอยสัก
3.สุขภาพแข็งแรง
4.รักในวิชาชีพและงานบริการ
คุณสมบัติเฉพาะกลุ่ม
1.กลุ่มที่มีความประสงค์ทำงานกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นหลังจบการศึกษา
– ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 2.00 ขึ้นไป จากสถานศึกษาเดิม
– มีความประสงค์และใจรักที่จะไปทำงานประเทศญี่ปุ่น
2.กลุ่มที่มีความประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ในวิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องกล
– จบ ปวช. สาขา ช่างกล ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กโทรนิกส์
– ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป จากสถานศึกษาเดิม
กำหนดการสอบคัดเลือก
– เริ่มเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
– ผู้สมัครสอบของแต่ละสัปดาห์ มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันเสาร์ของสัปดาห์นั้นๆ โดยวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ผ่าน www.toyotacollege.ac.th ทุกวันพฤหัสบดี ของแต่ละสัปดาห์
รายงานตัวสอบ ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น.
วิธีการสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์และประกาศผลภายในวันที่สอบ ตลอดช่วงระยะเวลาการรับสมัคร จนเต็มจำนวนที่วิทยาลัยฯ กำหนดในแต่ละสาขางาน
กรณีไม่ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถพิมพ์ใบสมัครและชำระเงินค่าสมัครใหม่ได้อีก 2 ครั้ง (โดยทำขั้นตอนเดิมทั้งหมด) เพื่อขอเข้าสอบใหม่
กรณีผ่านการสอบคัดเลือก สามารถชำระเงินค่าจองที่เรียนภายหลังประกาศผลได้ทันที 20,000 บาท (วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าจองที่เรียน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น) และชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือภายหลังวันลงทะเบียนแต่ไม่เกินวันเปิดภาคเรียน
กำหนดการลงทะเบียน
รอบที่ 1 ◆ วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561
สำรอง รอบที่ 1 ◆ วันเสาร์ ที่ 5 มกราคม 2562
รอบที่ 2 ◆ วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562
สำรอง รอบที่ 2 ◆ วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2562
ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก
1.ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลผู้สมัครสอบ ผ่าน www.toyotacollege.ac.th เมนู สมัครเรียน
2.ยืนยันการสมัครและพิมพ์ใบสมัคร พร้อมใบนำฝากเงินค่าสมัครสอบ
3.ชำระเงินค่าสมัครสอบ พร้อมใบนำฝาก 200 บาท ที่ธนาคารกรุงเทพ (ทุกสาขา) ทั่วประเทศ และรับหลักฐานจากธนาคารเพื่อยืนยันการชำระเงิน
4.เอกสารที่ต้องยื่นในวันที่เข้าสอบ ประกอบด้วย
4.1 ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
4.2 หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบจากธนาคาร
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่แสดงผลการเรียน จากสถานศึกษาเดิมจำนวน 1 ฉบับ
4.5 เกียรติบัตร (Certificate) แสดงผลงานฉบับจริง ให้นำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก
การแต่งกายผู้เข้าสอบคัดเลือก
◆ ชุดนักเรียน/นักศึกษา ของสถานศึกษาเดิม
– กรณี ผู้จบการศึกษาแล้ว เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
ผู้หญิง แต่งกายสุภาพ โดยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นหรือยาว กระโปรงสีดำหรือสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้น
ผู้ชาย แต่งกายสุภาพ โดยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นหรือยาว กางเกงสีดำหรือสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้น
ทรงผม ทรงผมชาย รองทรงสูง / ทรงผมผู้หญิง กรณีผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย