ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่

ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่ เวลา 12.00 น. ของทุกวัน