ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่

ปีการศึกษา 2563

เลขที่ใบสมัครชื่อ-นามสกุลสาขาที่สมัครวันที่นัดหมายเข้าสอบ
RW6310069นายบูรพา ดิฐภักดีชัยเทคนิคยานยนต์12/09/2019
RW6310068นางสาวจิราภา มะลิวัลย์ธุรกิจการบริการยานยนต์08/10/2019
RW6310067นางสาวซีเรีย มูยีหมัดธุรกิจการบริการยานยนต์08/10/2019
RW6310066นายวัชรสิต ยี่ตันเทคนิคยานยนต์05/10/2019
RW6310065นายอภิวงศ์ มะซังหลงเทคนิคยานยนต์14/09/2019
RW6310064นางสาวอภิญญา พทาเพชรธุรกิจการบริการยานยนต์19/10/2019
RW6310063นางสาวอริส โต๊ะสมันธุรกิจการบริการยานยนต์08/10/2019
RW6310062นายธรีศักดิ์ มนทาเทคนิคยานยนต์08/10/2019
RW6310061นางสาวสุธาทิพย์ ละไบยูซบธุรกิจการบริการยานยนต์08/10/2019
RW6310060นายพัสสน แซ่เล้าเทคนิคยานยนต์14/09/2019
RW6310056นายจิรายุ สกุณีเทคนิคยานยนต์30/08/2019
RW6310055นายจิรายุส โพธิเทคนิคยานยนต์30/08/2019
RW6310054นายสิทธิพงษ์ จันแดงเทคนิคยานยนต์30/08/2019
RW6310053นางสาวนฤตย์ฉัตร สินเกาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์25/09/2019
RW6310051นาย ธีรเดช ผลสนองเทคนิคยานยนต์21/09/2019
RW6310050นายกฤตกร พลแสงเทคนิคยานยนต์06/09/2019
RW6310049นายณัฐพงศ์ ชำนาญเทคนิคยานยนต์14/09/2019
RW6310048นายณกรณ์ พุทธกาลเทคนิคยานยนต์14/09/2019
RW6310047นายชยาทิต ชมยินดีเทคนิคยานยนต์03/09/2019
RW6310046นายธีรวัฒน์ วงษ์สุทัศน์เทคนิคยานยนต์11/10/2019
RW6310045นายธนภัทร ภูนาเขียวธุรกิจการบริการยานยนต์31/08/2019
RW6310044นายจักรกฤษณ์ คงยอดเทคนิคยานยนต์31/08/2019
RW6310043นายณัฐพล กายเพชร์เทคนิคยานยนต์31/08/2019
RW6310042นายพรรณุเดช พรมภักดีเทคนิคยานยนต์19/08/2019
RW6310041นายวันเฉลิม ผมน้อยเทคนิคยานยนต์17/08/2019
RW6310040นายกฤษฎา ศิริงานเทคนิคยานยนต์17/08/2019
RW6310039นายสมยศ ใจใหญ่เทคนิคยานยนต์31/08/2019
RW6310011นายสุรภีร์ คงเพ็ชร์เทคนิคยานยนต์17/08/2019
RW6310038วิศรุต ทรัพย์ทองสว่างเทคนิคยานยนต์15/08/2019
RW6310036นายอนุพงศ์ พาพันธ์เทคนิคยานยนต์30/09/2019
RW6310035นายพงศธร ภูผาศรีเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์16/09/2019
RW6310034นายจาตุรงค์ จันทวิมลเทคนิคยานยนต์14/08/2019
RW6310033นายธนวรรธน์ ติลาจันทร์เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์24/08/2019
RW6310026นายสหรัฐ มุ่งคีมกลางเทคนิคยานยนต์09/08/2019
RW6310028นายวัฒนชัย ประณมศรีเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์16/09/2019
RW6310029นายทศนัย ดำรงค์โภคินเทคนิคยานยนต์09/08/2019
RW6310032นายธนญชัย เขียวชอุ่มเทคนิคยานยนต์23/08/2019
RW6310031นาย กิตติภพ เล็งไธสงเทคนิคยานยนต์31/08/2019
RW6310030นายอัมรินทร์ รอดแก่นทรัพย์เทคนิคยานยนต์31/08/2019
RW6310020นายอลงกต วังคะฮาดเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์16/09/2019
RW6310021นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์เทคนิคยานยนต์21/08/2019
RW6310023นายศุภกิจ แม่หละเจริญพรเทคนิคยานยนต์11/10/2019
RW6310024นางสาวณัฐกฤตา คำมีเทคนิคยานยนต์25/09/2019
RW6310027นายพนิต มิ่งขวัญเทคนิคยานยนต์06/08/2019
RW6310025นายธวัชชัย ทองสายเทคนิคยานยนต์05/08/2019
RW6310022นายณรงค์ภพ คงแป้นเทคนิคยานยนต์01/08/2019
RW6310019นายพงษ์ธรณ วรลักษณ์กิจเทคนิคยานยนต์27/07/2019
RW6310017นายกุลนิษฐ์ มาลีรัตน์เทคนิคยานยนต์03/08/2019
RW6310016นายวสุธร ตันเสถียรเทคนิคยานยนต์25/07/2019
RW6310015นายนายธนวินท์ สาแก้วเทคนิคยานยนต์25/07/2019
RW6310014นายบดีศร ช้างผ่องเทคนิคยานยนต์25/07/2019
RW6310013นางสาวทิพย์สุคนธ์ พุ่มพวงเทคนิคยานยนต์03/08/2019
RW6310002นายสาธินันท์ ผิวทองเทคนิคยานยนต์08/06/2020
RW6310009นายอัครพล ทองน้อยเทคนิคยานยนต์30/07/2019
RW6310010นายพฤกษ์ มงคลเทคนิคยานยนต์31/08/2019
RW6310008นายพีรวิชญ์ อิ่มอารมณ์เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์20/07/2019
RW6310006นายภรศิษฐ์ ศุภวงศ์เทคนิคยานยนต์20/07/2019
RW6310007นายฉัตรชัย ศิริมณีเทคนิคยานยนต์10/08/2019
RW6310005นายนวพรรษ กาญจนประเสริฐเทคนิคยานยนต์19/07/2019
RW6310004นายรัฐกร วิเชียรรัตน์เทคนิคยานยนต์19/07/2019
RW6310003นายอัมรินทร์ จิระสิงห์เทคนิคยานยนต์19/07/2019
RW6310037นายสิทธิเดช บุญช่วยเทคนิคยานยนต์04/10/2019
RW6310070นายชินทัช แซ่ตั้งเทคนิคยานยนต์21/09/2019
RW6310071นายอภิรมย์ ภิรมย์จิตรธุรกิจการบริการยานยนต์23/10/2019
RW6310072นางสาวอรทัย รัตน์บุรีพนาดอนธุรกิจการบริการยานยนต์11/10/2019
RW6310073นายวรวัฒน์ ร่วมรักษ์เทคนิคยานยนต์10/110/2019
RW6310074นางสาวทัศนียา หมัดลีธุรกิจการบริการยานยนต์18/10/2019
RW6310075นายจอห์นนี่ รุจิเเสงอนันต์เทคนิคยานยนต์28/10/2019
RW6310076 นายพงศ์พัฒน์ กองจินดาภามณีเทคนิคยานยนต์28/09/2019
RW6310077นายวิษณุ ต่ายแจ้งเทคนิคยานยนต์30/09/2019
RW6310080นางสาวเมย์วดี วิริยะกิจสมบูรณ์เทคนิคยานยนต์03/10/2019
RW6310081นางสาวสิตานันท์ เจ๊ะดิธุรกิจการบริการยานยนต์18/10/2019
RW6310082นายจตุพล ขันติกุลานนท์เทคนิคยานยนต์12/10/2019
RW6310083นายอานนท์ ยอดอานนท์เทคนิคยานยนต์07/10/2019
RW6310084 นายอดิศักดิ์ สวัสดิ์นทีเทคนิคยานยนต์07/10/2019
RW6310085นางสาวชลนิภา ปุยคำเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์02/10/2019
RW6310086นางสาวธิฌา เหมือนสมัยเทคนิคยานยนต์02/10/2019
RW6310078นางสาวณัฐนรี ยามันซาบีดีน ธุรกิจการบริการยานยนต์18/10/2019
632064017นายอภิสิทธิ์ ศรีปัญญานุชเทคนิคยานยนต์10/10/2019
632064018นายธนวิชญ์ พูลสวัสดิ์เทคนิคยานยนต์10/10/2019
632074001นางสาวธัญญพร มีโภคธุรกิจการบริการยานยนต์13/01/2020
632064019นายณัฐนันท์ ดิลกรัตนตระกูลเทคนิคยานยนต์23/03/2020
632064069นายวชิรพงศ์ สุนนท์เทคนิคยานยนต์22/10/2019
632064070นายณัฐดนัย ลำเจียกเทศเทคนิคยานยนต์16/10/2019
632074019นางสาวชนิตา ณรงค์ธุรกิจการบริการยานยนต์2/11/2019
632064071นายภัทรกฤต เขียวขำเทคนิคยานยนต์2/11/2019
632064073นายสุรกันต์ ช้างน้อยเทคนิคยานยนต์11/11/2019
632064074นายกรรชัย มีศรีเทคนิคยานยนต์09/11/2019
632064075นายภาณุชิต บัลลังค์เทคนิคยานยนต์11/11/2019
632064076นายปวริศ ผลไชยเทคนิคยานยนต์2/11/2019
632064077นายวันปิยะ แกมนิรัตน์เทคนิคยานยนต์11/11/2019

 

หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่ เวลา 12.00 น. ของทุกวัน