ประกันคุณภาพ

Untitled-2

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561-2564

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562

คู่มืองานประกันคุณภาพสถานศึกษา

เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
เครื่องมือประเมินคุณภาพภายในสถานสถานศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
Message us