ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา

 • วิสัยทัศน์
 • ปรัชญา
 • อัตลักษณ์
 • เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
"เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ภายในปี 2022"
“To be the leader of vocational institutes in next generation automotive technology within 2022”
"ทักษะเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี ศักดิ์ศรีมืออาชีพ"
"มีคุณธรรม นำบริการ ตามมาตรฐานโตโยต้า"
"สถาบันผลิตบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานโตโยต้า"

พันธกิจ

พันธกิจ 1

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ 2

พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ 3

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ 4

สร้างสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนและสังคม

กลยุทธ์

 • พัฒนาศักยภาพครูอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 • พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 • พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
 • พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เพื่อรองรับการประกอบอาชีพในระดับสากล
 • พัฒนาระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
 • พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 • พัฒนากระบวนการบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
 • พัฒนากระบวนการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 • พัฒนาต้นแบบสถานศึกษาคุณธรรม
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางของ อวท.
 • ส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ของผู้เรียน
 • ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 • ปลูกฝังผู้เรียนให้มีแนวคิดการทำงานตามวิถีแห่งโตโยต้า
 • พัฒนากระบวนการดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 • ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 • ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย