ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา

  • วิสัยทัศน์
  • ปรัชญา
  • อัตลักษณ์
  • เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
"เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ภายในปี 2022"
“To be the leader of vocational institutes in next generation automotive technology within 2022”
"ทักษะเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี ศักดิ์ศรีมืออาชีพ"
"มีคุณธรรม นำบริการ ตามมาตรฐานโตโยต้า"
"สถาบันผลิตบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานโตโยต้า"

พันธกิจ

พันธกิจ 1

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ 2

พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ 3

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ 4

สร้างสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนและสังคม

กลยุทธ์

Message us