ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

“เรามุ่งมั่นจะผลิตนักศึกษาให้มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ
เปี่ยมด้วยหัวใจบริการ มีทักษะการบริการเป็นเลิศ
มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์
และมีการพัฒนางานด้วยวิถีแห่งโตโยต้า”

อัตลักษณ์

“ มีคุณธรรม นำบริการ ตามมาตรฐานโตโยต้า ”

เอกลักษณ์

“สถาบันผลิตบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานโตโยต้า

ปรัชญา

“ทักษะเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี ศักดิ์ศรีมืออาชีพ

พันธกิจ

1.จัดการเรียน การสอน ให้สอดคล้องตามกำหนดไว้ในหลักสูตรและเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
2.ส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาส ให้นักศึกษา พัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ และบุคลิกภาพ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยเปิดกว้างในด้านเวลาและความพร้อมสำหรับการฝึกทักษะในทุกๆด้าน เพื่อให้เข้าสู่เป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนด
3.จัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัย ทั้งระยะสั้น (ทุกปี) และระยะปานกลาง (5 ปี) และระยะยาว (10 ปี) โดยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของวิทยาลัยและมีคู่มือการปฏิบัติงานแผนและโครงการ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
4.บริหารแผนงานโครงการ ด้านวิชาการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ โดยมีการกำกับดูแลและควบคุมให้เป็นไปตรงตามเวลาที่กำหนด
5.ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อทราบสภาพของความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งข้อปัญหาและแนวทางของการแก้ไข และนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น