ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบบุคลากร

ภมรวรรณ วัชระวิชย์

หัวหน้าหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

กนก พรอินทร์

หัวหน้าหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กิตติศัพย์ บุญยารุณ

หัวหน้าสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

ธวัชชัย

ธวัชชัย มะติมุ

หัวหน้าสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

ลิขิต

ลิขิต ปรารมย์

หัวหน้าสาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ

อุมาพร ยอมิน

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

อาจณรงค์ ทิพย์โอสถ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

น้ำฝน ธรรมนาม

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

ชัยวุฒิ นราภินนท์

หัวหน้างานปกครอง

ภัทรียา ใหม่คามิ

หัวหน้างานแผนงานและความร่วมมือ

อรอุมา มูฮำหมัด

หัวหน้างานทะเบียน

จตุพล นันทวงศ์

หัวหน้างานบัญชีและการเงิน

วาสนา มุสะนะ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ธนาวุธ คงมาลัย

หัวหน้างานการตลาดและระบบสารสนเทศ

ขวัญชนาณัฐ เขม้นเขตการนิธี

หัวหน้างานระบบ MIS และจริยธรรม

สุภาพ ทิพยเนตร

หัวหน้างานบริหารหอพัก