ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

ภมรวรรณ วัชระวิชย์

หัวหน้าหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

กนก พรอินทร์

หัวหน้าหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กิตติศัพย์ บุญยารุณ

หัวหน้าสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

00100

ธวัชชัย มะติมุ

หัวหน้าสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

00166

ลิขิต ปรารมย์

หัวหน้าสาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ

อุมาพร ยอมิน

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

อาจณรงค์ ทิพย์โอสถ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชัยวุฒิ นราภินนท์

หัวหน้างานปกครอง

อรอุมา มูฮำหมัด

หัวหน้างานทะเบียน

จตุพล นันทวงศ์

หัวหน้างานบัญชีและการเงิน

วาสนา มุสะนะ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ธนาวุธ คงมาลัย

หัวหน้างานการตลาดและระบบสารสนเทศ

ขวัญชนาณัฐ เขม้นเขตการนิธี

หัวหน้างานระบบ MIS และจริยธรรม

สุภาพ ทิพยเนตร

หัวหน้างานบริหารหอพัก