ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบบุคลากร

00148

ภมรวรรณ วัชระวิชย์

หัวหน้าหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

011

กนก พรอินทร์

หัวหน้าสาขางานเทคนิคยานยนต์

019

กิตติศัพย์ บุญยารุณ

หัวหน้าสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

045

ประเสริฐ สะและหมัด

หัวหน้าสาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์

00164 จตุพล นันทวงศ์ (JATUPHON NUNTAVONG

จตุพล นันทวงศ์

หัวหน้างานพัฒนากิจการนักศึกษา

027

น้ำฝน ธรรมนาม

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษางานกิจกรรม อวท.

022

ชัยวุฒิ นราภินนท์

หัวหน้างานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

009

ยุพรัตน์ มหาปาน

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและงานประกันคุณภาพ

022

ธนาวุธ คงมาลัย

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

002

อรอุมา มูฮำหมัด

นายทะเบียน

004

วาสนา มุสะนะ

หัวหน้างานบุคลากร

007

นัฐพงษ์ สัมปันณา

หัวหน้างานสวัสดิภาพนักศึกษาและติดตามค่าเทอม

043

ขวัญชนาณัฐ เขม้นเขตการนิธี

หัวหน้างาน Internal Audit