ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบบุคลากร

ภมรวรรณ วัชระวิชย์

หัวหน้าหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

กนก พรอินทร์

หัวหน้าสาขางานเทคนิคยานยนต์

กิตติศัพย์ บุญยารุณ

หัวหน้าสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

ประเสริฐ สะและหมัด

หัวหน้าสาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์

จตุพล นันทวงศ์

หัวหน้างานพัฒนากิจการนักศึกษา

น้ำฝน ธรรมนาม

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษางานกิจกรรม อวท.

ชัยวุฒิ นราภินนท์

หัวหน้างานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ยุพรัตน์ มหาปาน

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและงานประกันคุณภาพ

ธนาวุธ คงมาลัย

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

อรอุมา มูฮำหมัด

นายทะเบียน

วาสนา มุสะนะ

หัวหน้างานบุคลากร

นัฐพงษ์ สัมปันณา

หัวหน้างานสวัสดิภาพนักศึกษาและติดตามค่าเทอม

ขวัญชนาณัฐ เขม้นเขตการนิธี

หัวหน้างาน Internal Audit