ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

ศักดิ์ชัย สุขหรุ่น

หัวหน้าหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

กนก พรอินทร์

หัวหน้าหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กิตติศัพย์ บุญยารุณ

หัวหน้าสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

00100

ธวัชชัย มะติมุ

หัวหน้าสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

00166

ลิขิต ปรารมย์

หัวหน้าสาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ

ขวัญชนาณัฐ เขม้นเขตการนิธี

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

ขวัญนภา พัฒนเวช

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

มนัสชนก สำราญรื่น

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

ชัยวุฒิ นราภินนท์

หัวหน้างานปกครอง

ธนาวุธ คงมาลัย

หัวหน้างานแผนงานและความร่วมมือ

สุรเดช สำอางค์เอม

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

อรอุมา มูฮำหมัด

หัวหน้างานทะเบียน

อุมาพร ยอมิน

หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

สุภาพ ทิพยเนตร

หัวหน้างานบริหารหอพัก

จตุพล นันทวงศ์

หัวหน้างานบัญชีและการเงิน

Message us