ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศข่าวสาร สำหรับนักศึกษา

กำหนดวันรับใบแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ฉบับสมบูรณ์ และใบประกาศนียบัตร นักศึกษารุ่นที่ 22 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

กำหนดวันรับใบแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ฉบับสมบูรณ์ และใบประกาศนียบัตร นักศึกษารุ่นที่ 22 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

แจ้งการโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหายและคืนเงินค่าธรรมเนียมอื่นเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับ นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 22 (รอบที่ 1) และแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบตอบรับ...

แจ้งการโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหายและคืนเงินค่าธรรมเนียมอื่นเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับ นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 22 (รอบที่ 1) และแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบตอบรับ

Message us