ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพ \"ดีเยี่ยม\"


สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพ \

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จัดการประชุมโครงการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
มอบโล่และเกียรติบัตร การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา "ดีเยี่ยม"
ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า โดยมีคุณมนัส ดาวมณี ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เป็นผู้รับรางวัล