ข่าวเหตุการณ์ทั่วไป

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาออนไลน์


แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาออนไลน์

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาออนไลน์

รายการแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดเอกสาร

Skill Training Daily Report

คำร้องขอรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนคืน

 

คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา

 

บันทึกข้อความขอทำรายวิชาให้สมบูรณ์

 

แบบคำร้องขอลงทะเบียน

 

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา

 

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา

 

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอผ่อนพัน

การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการจบการศึกษา

 

แบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุ

 

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

 

ใบคำร้องขอซื้ออุปกรณ์การเรียน/ทำบัตร

นักศึกษานักศึกษา/ซื้อคู่มือนักศึกษา

 

หนังสือมอบอำนาจรับเอกสารการศึกษาแทน

 

ใบชำระค่าเทอม

 

หนังสือขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

 

หนังสือขอลาพักการเรียน