ข่าวเหตุการณ์ทั่วไป

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา 2561


แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา 2561

             วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า กำหนดนโยบายให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายโดยบูรณาการด้าน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน


                 จากการอบรมการทำแผนการสอนในวันที่ 9 - 10 เมษายน 2561 ทางวิทยาลัยได้กำหนดแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ไว้ดังนี้