ข่าวเหตุการณ์ทั่วไป

ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา พัฒนาหลักสูตร ปวส.2557


ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา พัฒนาหลักสูตร ปวส.2557

             วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า กำหนดนโยบายให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายโดยบูรณาการด้าน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน


                  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา พัฒนาหลักสูตร