ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

แบบฟร์อมโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างวิทยาลัยฯกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า


แบบฟร์อมโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างวิทยาลัยฯกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า

แบบฟร์อมโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างวิทยาลัยฯกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า

1. การดำเนินการลดหย่อนภาษี 200 %

2. เอกสารที่ต้องจัดทำประกอบคำขอความเห็นชอบต่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. แบบฟอร์มคำขอความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมเข้าทำงาน

4. แบบฟอร์มหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

5. แบบฟอร์มสัญญาการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

6. แบบฟอร์มแจ้งผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

7.แบบฟอร์มทะเบียนประวัติผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน