ข้อมูลบุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

มนัส ดาวมณี
ประธานบริหาร

พชร สวัสดิ์ถาวร
ผู้จัดการ

บุญมา หลิมเจริญ
ผู้อำนวยการ

จำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา