เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวด่วน : ขั้นตอนการสอบคัดเลือก ทฤษฎีและสัมภาษณ์ 14 มกราคม 2560 รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี (DVE) ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วน จำนวนจำกัดเพียง 244 คนเท่านั้น!!